И-мэйл:   Нууц үг: 
 
Эхилэл Алтаргана Мэдээ мэдээсэл Дуу хүгжэм, радио Видео Түрэлэй холбоо Зурагай сомог Номой hан Гэшүүн Shop Амин Тоонто Холбоо барих  
Буряад Монгол Халха Монгол Үбэр Монгол Ойрад Монгол РАДИО
Урагшаа бүх дэлхийн монголчуудаа! Орон бүхний монголчууд нэгдэхтүн!    ::    Монголын тусгаар тогтнолын тэргүүн зэргийн зорилт нь бүх Монгол үндэстнийг нэгтгэж хүчирхэг Нармай Монгол улсыг байгуулах явдал мөн. Манай Монгол улс жинхэнэ утгаар тусгаар тогтнож хөгжье гэвэл бүх Монгол Туургатныг хамрах явдал.Ингэхийн тулд Дэлхийн Монголчуудын ариун голомт болсон Монгол улс нь бүх монголчуудыг өөртөө эдийн засаг, соёл, шашин, улс төрөөр үлгэрлэн дагуулах ёстой!!!     ::    
ДУУ ХӨГЖИМ
Дуу хайх
www.toonto.mn - Сэрүүн Галттай нютаг - Дуучин Ч.Энхзул Сэрүүн Галттай нютаг - Дуучин Ч.Энхзул
www.toonto.mn - Онон ээжий - Дуучин Ч.Энхзул Онон ээжий - Дуучин Ч.Энхзул
www.toonto.mn - Монгол харваа Дуушан Б. Эрдэнэбаатар Монгол харваа Дуушан Б. Эрдэнэбаатар
www.toonto.mn - Сур харваан- Дуушан Б. Эрдэнэбаатар Сур харваан- Дуушан Б. Эрдэнэбаатар
www.toonto.mn - national style hip hop national style hip hop
www.toonto.mn - Инаг дуран Инаг дуран
www.toonto.mn - Түрэhэн үдэрөөр - Буряадай хэб маяг Түрэhэн үдэрөөр - Буряадай хэб маяг
www.toonto.mn - Дуулнам даа - Дуушан Б.Эрдэнэбаатар Дуулнам даа - Дуушан Б.Эрдэнэбаатар
www.toonto.mn - Нүгэл гээшэ Нүгэл гээшэ
www.toonto.mn - Жаран наһанай жаргал - Зүжэгшэн Ч.Энхзул Жаран наһанай жаргал - Зүжэгшэн Ч.Энхзул
www.toonto.mn - Нар Оюу - Мүрөөдэл Нар Оюу - Мүрөөдэл
www.toonto.mn - Нар Оюу - Хүсэл хяслийн хайр Нар Оюу - Хүсэл хяслийн хайр
www.toonto.mn - Намжил Бороев - Уулзатараа нютагни Намжил Бороев - Уулзатараа нютагни
www.toonto.mn - Намгар - Ёхор 2 Намгар - Ёхор 2
www.toonto.mn - Намгар - Ёхор 1 Намгар - Ёхор 1
www.toonto.mn - Намгар - Түнхэн Намгар - Түнхэн
www.toonto.mn - Namgar Lkhasaranova - Ёхорой дуун Namgar Lkhasaranova - Ёхорой дуун
www.toonto.mn - Namgar Lkhasaranova - Ёхор Namgar Lkhasaranova - Ёхор
www.toonto.mn - Namgar Lkhasaranova - Табан хасаг Namgar Lkhasaranova - Табан хасаг
www.toonto.mn - Namgar Lkhasaranova - Сэлгүй hүнил газаа Namgar Lkhasaranova - Сэлгүй hүнил газаа
www.toonto.mn - Namgar Lkhasaranova - Хабарнай Namgar Lkhasaranova - Хабарнай
www.toonto.mn - Namgar Lkhasaranova - Арбан табанай hаран Namgar Lkhasaranova - Арбан табанай hаран
www.toonto.mn - Намгар - Шэбэнүүр бороон Намгар - Шэбэнүүр бороон
www.toonto.mn - Намгар - Нүүдэлшэнэй хүсэл Намгар - Нүүдэлшэнэй хүсэл
www.toonto.mn - Намгар - Хадада Намгар - Хадада
www.toonto.mn - Намгар - Ганга нуурай гургалдай Намгар - Ганга нуурай гургалдай
www.toonto.mn - Намгар - Ботогон Намгар - Ботогон
www.toonto.mn - Намгар - Буряад орон Намгар - Буряад орон
www.toonto.mn - Мүнхэ Цедынов - Эжымни Мүнхэ Цедынов - Эжымни
www.toonto.mn - Мүнхэ Цедынов - Агамнай Мүнхэ Цедынов - Агамнай
www.toonto.mn - Могойтомнай Могойтомнай
www.toonto.mn - Михайл Илбонов, Лариса Егорова - Миний нютаг Михайл Илбонов, Лариса Егорова - Миний нютаг
www.toonto.mn - Михайл Илбонов - Хурумхаанай вальс Михайл Илбонов - Хурумхаанай вальс
www.toonto.mn - Михайл Илбонов - Баргажан Михайл Илбонов - Баргажан
www.toonto.mn - Мангатаев - Залуушуудай дуун Мангатаев - Залуушуудай дуун
www.toonto.mn - М.Балданов - Дуулыш басгамни М.Балданов - Дуулыш басгамни
www.toonto.mn - М.Балданов - Урин гансамни М.Балданов - Урин гансамни
www.toonto.mn - Лувсан Митипов - Ши бидэ хоёрой дуун Лувсан Митипов - Ши бидэ хоёрой дуун
www.toonto.mn - Лувсан Митипов - Хүлеэлгэ Лувсан Митипов - Хүлеэлгэ
www.toonto.mn - Лионид Бабалаев - Гэсэр Лионид Бабалаев - Гэсэр
www.toonto.mn - Лариса Очирова - Үлэгшэн Лариса Очирова - Үлэгшэн
www.toonto.mn - Лакитон - Хабарай хүбүүн Лакитон - Хабарай хүбүүн
www.toonto.mn - Лакитон - Гимн дуран Лакитон - Гимн дуран
www.toonto.mn - Л.Гомбожапов - Ерийшдаа Л.Гомбожапов - Ерийшдаа
www.toonto.mn - Л.Гомбожапов - Түрэhэн үдэр Л.Гомбожапов - Түрэhэн үдэр
www.toonto.mn - Л.Гомбожапов - Шиниймни hайхан шэнжэ Л.Гомбожапов - Шиниймни hайхан шэнжэ
www.toonto.mn - Л.Гомбожапов - Шиймни Л.Гомбожапов - Шиймни
www.toonto.mn - Л.Гомбожапов, Р.Бурхиев - Хэжэнгийн хүбүүд басгад Л.Гомбожапов, Р.Бурхиев - Хэжэнгийн хүбүүд басгад
www.toonto.mn - Л.Гомбожапов - Нүхэдни Л.Гомбожапов - Нүхэдни
www.toonto.mn - Л.Гомбожапов - Бэе бэе олоолди Л.Гомбожапов - Бэе бэе олоолди
www.toonto.mn - Ким Балданов - Сүн сагаан сэдхил Ким Балданов - Сүн сагаан сэдхил
www.toonto.mn - Г.Батцэрэн-Хун хатан эжий Г.Батцэрэн-Хун хатан эжий
www.toonto.mn - Г.Батцэрэн-Мэнд амар Г.Батцэрэн-Мэнд амар
www.toonto.mn - Жамяан Урантөгс - Архи Жамяан Урантөгс - Архи
www.toonto.mn - Жаргал Жалсанов - Ү с Жаргал Жалсанов - Ү с
www.toonto.mn - Жаргал Жалсанов - Миний жаргал Жаргал Жалсанов - Миний жаргал
www.toonto.mn - Жаргал Жалсанов - Инагай хүсэл Жаргал Жалсанов - Инагай хүсэл
www.toonto.mn - Жаргал Жалсанов - hэрюүхэн hүни Жаргал Жалсанов - hэрюүхэн hүни
www.toonto.mn - Жаргал Жалсанов - Хэлыш Жаргал Жалсанов - Хэлыш
www.toonto.mn - Жаргал Жалсанов - Дангинамни Жаргал Жалсанов - Дангинамни
www.toonto.mn - Лудуб Очиров,Ц. Аюушиев, O.Жаргалова - Бурхан гурбан эрдэни Лудуб Очиров,Ц. Аюушиев, O.Жаргалова - Бурхан гурбан эрдэни
www.toonto.mn - Лудуб Очиров - Эжыдээ Лудуб Очиров - Эжыдээ
www.toonto.mn - Лудуб Очиров - Түрүүшын дуран Лудуб Очиров - Түрүүшын дуран
www.toonto.mn - Лудуб Очиров - Дангинамни Лудуб Очиров - Дангинамни
www.toonto.mn - Лудуб Очиров, Алагуй - Багшада залбирхам Лудуб Очиров, Алагуй - Багшада залбирхам
www.toonto.mn - Лудуб Очиров - Эжы Лудуб Очиров - Эжы
www.toonto.mn - Лудуб Очиров - Эгэшэ Лудуб Очиров - Эгэшэ
www.toonto.mn - Лудуб Очиров - Аха Лудуб Очиров - Аха
www.toonto.mn - Лудуб Очиров - Аба Лудуб Очиров - Аба
www.toonto.mn - Гэрэлт-Од Байгалhаа еэрэhэн басган Гэрэлт-Од Байгалhаа еэрэhэн басган
www.toonto.mn - Гэрэлт-Од Мартаагүй Гэрэлт-Од Мартаагүй
www.toonto.mn - Altan dorniin tal nutag tamga Altan dorniin tal nutag tamga
www.toonto.mn - Заян Набаа - Дуушан Б.Гансэсэг Заян Набаа - Дуушан Б.Гансэсэг
www.toonto.mn - Адуут нютаг намайгаа бүйбэйлнэ - Дуушан Ц.Должон (Шэнэхээн) Адуут нютаг намайгаа бүйбэйлнэ - Дуушан Ц.Должон (Шэнэхээн)
www.toonto.mn - Ёhо заншалнуудаа сахия Ёhо заншалнуудаа сахия
www.toonto.mn - Алтаргана - Дуушад: Ашабагад Б.Гансэсэг, Сартуул Ч.Энхзул Алтаргана - Дуушад: Ашабагад Б.Гансэсэг, Сартуул Ч.Энхзул
www.toonto.mn - "Гуламта". Алтаргана-2008. Мужыхинхид. hэеы гэр.
www.toonto.mn - Архи - Дуушан Жамяан Урантөгс Архи - Дуушан Жамяан Урантөгс
www.toonto.mn - Ягаа hайхан - Дуушан Ирина Абидуева, Цырен Ягаа hайхан - Дуушан Ирина Абидуева, Цырен
www.toonto.mn - Дуун дуран хоёр - Дуушан Ирина Абидуева Дуун дуран хоёр - Дуушан Ирина Абидуева
www.toonto.mn - Буряадай гимн - Дуушан Иосиф Кобзон Буряадай гимн - Дуушан Иосиф Кобзон
www.toonto.mn - Зүрхэнэй hанаан - Дуушан Инна Шагнаева Зүрхэнэй hанаан - Дуушан Инна Шагнаева
www.toonto.mn - Түрүүшийн дуран - Дуушан Инна Шагнаева Түрүүшийн дуран - Дуушан Инна Шагнаева
www.toonto.mn - Pervaya lyubovi - Дуушан Инна Шагнаева Pervaya lyubovi - Дуушан Инна Шагнаева
www.toonto.mn - Мүнхэ дуран - Дуушан Инна Шагнаева Мүнхэ дуран - Дуушан Инна Шагнаева
www.toonto.mn - Миний Эрдэни - Дуушан Инна Шагнаева Миний Эрдэни - Дуушан Инна Шагнаева
www.toonto.mn - Харюугүй дуран - Дуушан Инна Шагнаева Харюугүй дуран - Дуушан Инна Шагнаева
www.toonto.mn - Хабарай хубуун - Дуушан Инна Шагнаева Хабарай хубуун - Дуушан Инна Шагнаева
www.toonto.mn - Гитар - Дуушан Инна Шагнаева Гитар - Дуушан Инна Шагнаева
www.toonto.mn - Дурным гансахан харлан - Дуушан Инна Шагнаева Дурным гансахан харлан - Дуушан Инна Шагнаева
www.toonto.mn - belii koni - Дуушан Инна Шагнаева belii koni - Дуушан Инна Шагнаева
www.toonto.mn - Аха нютаг (минус) - Инна Шагнаева Аха нютаг (минус) - Инна Шагнаева
www.toonto.mn - Аха нютаг - Инна Шагнаева Аха нютаг - Инна Шагнаева
www.toonto.mn - Миний ава Улаанбаатарда байна - Ингимаа Бүрэнбаяр Миний ава Улаанбаатарда байна - Ингимаа Бүрэнбаяр
www.toonto.mn - Хани нүхэдни Хани нүхэдни
www.toonto.mn - Ээж минь Ээж минь
www.toonto.mn - Заян Наваа - Дуушан Бадамжавын Ганзориг Заян Наваа - Дуушан Бадамжавын Ганзориг
www.toonto.mn - Сэлэнгэй татуурга - Дуушан Бадамжавын Ганзориг Сэлэнгэй татуурга - Дуушан Бадамжавын Ганзориг
www.toonto.mn - Нютаг уhанай дуун - Дуушан Бадамжавын Ганзориг Нютаг уhанай дуун - Дуушан Бадамжавын Ганзориг
www.toonto.mn - Монголой hайхан орон - Дуушан Бадамжавын Ганзориг Монголой hайхан орон - Дуушан Бадамжавын Ганзориг
www.toonto.mn - Жараахайн гол - Дуушан Бадамжавын Ганзориг Жараахайн гол - Дуушан Бадамжавын Ганзориг
www.toonto.mn - hурин хээр - Дуушан Бадамжавын Ганзориг hурин хээр - Дуушан Бадамжавын Ганзориг
www.toonto.mn - Хүдэр дунгуй - Дуушан Бадамжавын Ганзориг Хүдэр дунгуй - Дуушан Бадамжавын Ганзориг
www.toonto.mn - Балжийн гол- Дуушан Бадамжавын Ганзориг Балжийн гол- Дуушан Бадамжавын Ганзориг
www.toonto.mn - Баавай Чингэс - Дуушан Бадамжавын Ганзориг Баавай Чингэс - Дуушан Бадамжавын Ганзориг
www.toonto.mn - Ав ижиймни hургаал - Дуушан Бадамжавын Ганзориг Ав ижиймни hургаал - Дуушан Бадамжавын Ганзориг
www.toonto.mn - Мэнд амор - Дуушан Бадамжавын Ганзориг Мэнд амор - Дуушан Бадамжавын Ганзориг
www.toonto.mn - Социализмын үеийн дуу авианы баримт Социализмын үеийн дуу авианы баримт
www.toonto.mn - Сагаан дали - Дуушан Ц.Баярхүү Сагаан дали - Дуушан Ц.Баярхүү
www.toonto.mn - Дангина - Дуушан Ц.Баярхүү Дангина - Дуушан Ц.Баярхүү
www.toonto.mn - Бадма-Ханд Yхэриг тоонтоо мартангуй Бадма-Ханд Yхэриг тоонтоо мартангуй
www.toonto.mn - Мэндэ амор - Дуушан Ц.Баярхүү Мэндэ амор - Дуушан Ц.Баярхүү
www.toonto.mn - Наранай Домог- Дуушад Чингис Раднаев, Бадма-Ханда Аюушеева, Билигма Ринчинова Наранай Домог- Дуушад Чингис Раднаев, Бадма-Ханда Аюушеева, Билигма Ринчинова
www.toonto.mn - Зүүдний Дорнод - Дуучин М.Бямбажав Зүүдний Дорнод - Дуучин М.Бямбажав
www.toonto.mn - Нутгын үнэр - Дуучин М.Бямбажав Нутгын үнэр - Дуучин М.Бямбажав
www.toonto.mn - Мэндэ амор - Дуучин М.Бямбажав Мэндэ амор - Дуучин М.Бямбажав
www.toonto.mn - Тәвнтә - 72 худлч Тәвнтә - 72 худлч
www.toonto.mn - Buryad basgan Buryad basgan
www.toonto.mn - Найдалай ошон. Инаг дуран тухай hанамжаяа Э. Дымчиков элирхэйлнэ - Дамжуулгын автор О. Намдакова Найдалай ошон. Инаг дуран тухай hанамжаяа Э. Дымчиков элирхэйлнэ - Дамжуулгын автор О. Намдакова
www.toonto.mn - Жалсан Батуевич Санжиевай гэрэлтэ дурасхаалда зорюулагдаhан дамжуулга Жалсан Батуевич Санжиевай гэрэлтэ дурасхаалда зорюулагдаhан дамжуулга
www.toonto.mn - Наталья Сультимова - Шиниим түрэhэн үдэр Наталья Сультимова - Шиниим түрэhэн үдэр
www.toonto.mn - 21-н дари эхийн ачлал 21-н дари эхийн ачлал
www.toonto.mn - Ундрал - Бэе бэеэ гамная Ундрал - Бэе бэеэ гамная
www.toonto.mn - Басаган Балжмаа Басаган Балжмаа
www.toonto.mn - Балдандорж - ? Балдандорж - ?
www.toonto.mn - Ойрад-Монголшууд зүйр үгэ уншана. Ойрад-Монголшууд зүйр үгэ уншана.
www.toonto.mn - ЭЖЭЛ ГАНСАМ, ЕРЭЭРЭЙ-Дуушан Цэрэндондогой Баярхүү ЭЖЭЛ ГАНСАМ, ЕРЭЭРЭЙ-Дуушан Цэрэндондогой Баярхүү
www.toonto.mn - Ундрал - Буряад Зон Ундрал - Буряад Зон
www.toonto.mn - Баярхүү - Алтаргана наадаан Баярхүү - Алтаргана наадаан
www.toonto.mn - Ундрал - hайхан Монгол Орон Ундрал - hайхан Монгол Орон
www.toonto.mn - "Гуламта". 27.05.2009 он - Буряад эхэнэр (hамган) хүнэй үүргэ тухай.
www.toonto.mn - Тэнгэрийн басаган Дангина - Дуушан Чингис Тэнгэрийн басаган Дангина - Дуушан Чингис
www.toonto.mn - Буряад Басагад Дуушад Б. Батоев, Ч. Санжимитупов, З. Аюров Буряад Басагад Дуушад Б. Батоев, Ч. Санжимитупов, З. Аюров
www.toonto.mn - Буряад оромнай Буряад оромнай
www.toonto.mn - АГА НЮТАГ - Дуушан Г.Батцэрэн АГА НЮТАГ - Дуушан Г.Батцэрэн
www.toonto.mn - БУРХАН БУУРАЛ ЭЖЫМ - Дуушан Д.Долгормаа БУРХАН БУУРАЛ ЭЖЫМ - Дуушан Д.Долгормаа
www.toonto.mn - "МЭНДЭ АМОР" Дуушан Д.Жаргалсайхан
www.toonto.mn - Дашбалбарын сургууль Дашбалбарын сургууль
www.toonto.mn - Эдиршүүл дамжуулга. Хүн ахатай дэгэл захатай болон Хори буряадуудай уга гарбал тухай хөөрэлдөөн. 15.08.2010 Эдиршүүл дамжуулга. Хүн ахатай дэгэл захатай болон Хори буряадуудай уга гарбал тухай хөөрэлдөөн. 15.08.2010
www.toonto.mn - "Гуламта". "Гуламта". Алтаргана-2010 - 28.07.2010
   
Facebook
сурталчилгаа
сурталчилгаа

286px × 140px

Хайх
Дуулагтий - Сагаатай голни
ВИДЕО
Тоонто нютаг, Ө.Дашдондог баав...
Алтаргана 2014
Дадал 90 жил
Дорнод аймгийн дашбалбар сум б...
Оллоо ТВ - Нот-гүй яриа - Д.До...
Бадамгарав - Алтаргана наадаан
САНАЛ АСУУЛГА
Та сайтын аль сэдэвт нь илүү орох дуртай вэ?
Дуу хүгжэм, радио
Бүгд
Зурагай сомог
Видео
Номой hан, угай бэшэг
Мэдээ мэдээсэл
Хэлэлсүүлгэ
 
СҮҮЛИЙН СЭТГЭГДЭЛҮҮД
» Emgenel ilerhiiley.
» 1998oni Hentii aimgiin Batshireeted blson Altarganii tuhai bdaggvi uym u.ene saittai holbogdoh dugaa...
» 1998oni Hentii aimgiin Batshireeted blson Altarganii tuhai bdaggvi uym u.ene saittai holbogdoh dugaa...
» Сайн байна уу? 2010 бил үү, 2009 оны аль нэг онд нь Дорнод аймгийн Баяндун суманд болсон "Бага а...
» Буриад үндэстний хувцас хэрэглэл зардаг дэлгүүр УБ-т хаана байдаг вэ?
» Яаж татаж авах вэ??? Машиндаа сонсмоор байна...
» saitad yaj duu nemdgiim be?
» ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠠᠨᠳᠦᠳᠦᠭᠠᠢ
сурталчилгаа

286px × 140px