И-мэйл:   Нууц үг: 
 
Эхилэл Мэдээ мэдээсэл Номой hан Дуу хүгжэм Угай бэшэг Видео Гэрэл зураг Гэшүүн Монгол гүрэнэй буряадай эмхинүүд Бизнес hанал Холбогдохо  
Алтаргана - 2010 Улас түр Ниигэм Болбосорол Соёл Урлаг Байгууллага Тамир Эрэл Ћураг Түүхэ Нютагай үнэр Буряад зон Бизнесс
Урагшаа бүх дэлхийн монголчуудаа! Орон бүхний монголчууд нэгдэхтүн!    ::    Монголын тусгаар тогтнолын тэргүүн зэргийн зорилт нь бүх Монгол үндэстнийг нэгтгэж хүчирхэг Нармай Монгол улсыг байгуулах явдал мөн. Манай Монгол улс жинхэнэ утгаар тусгаар тогтнож хөгжье гэвэл бүх Монгол Туургатныг хамрах явдал.Ингэхийн тулд Дэлхийн Монголчуудын ариун голомт болсон Монгол улс нь бүх монголчуудыг өөртөө эдийн засаг, соёл, шашин, улс төрөөр үлгэрлэн дагуулах ёстой!!!     ::    
МЭДЭЭ МЭДЭЭСЭЛ
“АЛТАРГАНА-2012”. УРАН ГАРТАНАЙ УРМАТАЙ БЭЛИГ,
2012-08-12 07:18:53
 “АЛТАРГАНА-2012”. УРАН ГАРТАНАЙ УРМАТАЙ БЭЛИГ,

“Алтаргана” фестивалиин хараада табигдадаг үшөө нэгэ шэглэл хадаа уран урлал. Эндэ буряад угсаатанай хэр угһаа хойшо нарин гараар урлан бүтээжэ, сахижа ябаһан зүйлнүүдэй харалган  элбэгээр дэлгэгдэдэг.  Арадай уран урлалай харалганда илагшад тодороол бэзэ, теэд тэдэ бултадаа илажа гараха бэшэ ха юм даа.

Хэды олон уран дархашуулай бүтээлнүүд нюдэндэ тороод лэ үнгэршэнэ гээшэб. Энэ үзэмжэ дэлгэһэн танхим соо ехэ олон дархашуул суглараа. Хүн бүхэниинь өөрынгөө гүрэндэ, түрэл дайдаараа, түрэһэн нютагтаа суутай дархашуул гэлсүүлдэг. Тиимэһээ энэ хөөрөөн соогоо илагшадай тоодо оронгүй үлэшэһэн уран дархашуул тухай хэлсэе.

 

Ёһотойл дарханай урлал 

Монголой Эрдэнэт хотоһоо ерэһэн Лодоной Авьяндур 2008 онһоо “Алтарганын” нааданда хабаадалсажа эхилһэн. Улаан-Баатар хотын Соёл урлалай ехэ һургуулида һурахадаа, Гэрэлэй Одон багшатай байһан. Тэрэ гэһээр уран урлал бүтээдэг дархан болонхой. Авьяндурай бүтээлнүүд соо аяга табаг, халбага, айраг, тоһо сохидог һаба болон бусад гэрэй хэрэгсэлнүүд зэдээр гоё һайханаар бүтээгдэһэн байба. Тиихэдэ, мүнгэн болон үнэтэ шулуун эрдэнеэр дархалагдаһан зэбсэгэй зүйлнүүд. Эдэ бүгэдые харахадаа, ёһотойл дарханай бүтээлнүүдые үзэжэ байһанаа мэдэрнэш.

 

“Алтарганадаа” хабаадаһандаа баяртайбди”

         Хэнтэйн аймагһаа зорижо ерэһэн зургаан дархашуулай бүтээлнүүд энэ тамирай танхим соо горитойхон талмай эзэлнэ. Эндэ одоол юун үгыб даа: арһаар, хониной, тэмээнэй, ямаанай нооһоор бүтээһэн зүйлнүүд, һурша номо, үмдэхэ хубсаһан, гуталнууд, модоной мүшэрөөр, үндэһөөр, үхэрэй эбэр болон бусад юумэнүүдээр дархалһан гарай бэлэгүүд, зурагууд болон фотозурагууд. Һүнэхэн омогой Бадмын Батэрдэнэ дарханай хэлэһээр, «Алтарганада» нэгэшье алгадангүй хабаададаг дархашуул байна. Олон ондоо дархашуулай ажал хаража, дүршэл абажа, бэе бэетэеэ харилсахада энэ фестиваль ехэхэн туһа хүргэдэг байна. Байгаалиһаа суглуулһан модоной үндэһөөр, үхэрэй яһаар болон эбэрээр бүтээһэн зүйлнүүдэй дархан Сэдэбэй Баярсайхан харалганда «модоор хэгдэһэн зүйлнүүдэй бүтээлнүүд» гэһэн номинацида 3-дахи һуури эзэлһэн байна. Уран дархан  иигэжэ хөөрэбэ:

          -  Байгаалиин үзэгдэлнүүдые анхаран ябахада, ехэ һонин бүтээлнүүд олдошодог. Үнинэй һалаһан модоной үндэһэнэй холтоһыень арилган, хараһаар байтаршни ехэ һонин бүтээл боложо үгэдэг. “Алтарганадаа” хабаадаһандаа ехэ баяртайб. Эдэ уулзалганууд манай хани харилсаанда хэрэгтэй. Манай Хэнтэйн аймагта буряад зон ажаһуубашье, буряад һургуули үгынь ехэ хэсүү. Наһатайшуулнай буряад хэлэеэ мэдэдэг. Бидэ үхибүүдтээ зааха гэжэ оролдонобди. Теэд өөһэдөөшье хэлэеэ алдажал байнабди. Тиимэһээ “Алтаргана” наадан бидэндэ  тон хэрэгтэй.

 

           Хориин урашуул нэгэдэнхэй

Арадай уран дархашуулай харалганай танхим соо нэгэ буландань

Буряад Республикын Хориин аймагай уран дархашуул өөһэдынгөө бүтээлнүүдые дэлгэнхэй байба. Аймагайнгаа уран дархашуулые нэгэдүүлэн, ажалыень хүтэлбэрилдэг соёлой таһагай методист Светлана Дашидоржиеватай хөөрэлдэбэбди:

Манай аймагай уран дархашуул 2006 онһоо эхилжэ

“Алтарганын” нааданда хабаададаг. Лариса Юндунова, Галина Машанова, Ирина Иванова гэһэн урашуул һэеыгээр, хони, ямаанай нооһоор ажабайдалдаа хэрэглэхэ эдэй зүйлнүүдые бүтээдэг. Шэрдэг, гутал, оймһон болон олбогуудые оёхо, нэхэхэ, аппликаци хэрэглэн гоё хибэс, гобелен нэхэдэг. Мүнөө Ага ерэхэдээ, гурбан дархашуулые асараабди. Далай ламын, Агван Доржиевай болон Этигэлэй хамбын дүрэнүүдые уран зурааша Евгений Попов ехэл үнэншэмэ һайханаар бүтээгөө. Сэсэгма Гунтыпова болон Сокто Дашиев гэгшэд баһал уран урлалнуудаа дэлгэнхэй.

 

“Алтаргана” наадан юугээрээ хэрэгтэй гээшэб?

Энэ фестивальда хабаадажа байһан уран дархашуулда  сэгнэшэгүй ехэ һургуули оложо үгэнэ. Эндэ дархашуул бэе бэеынгээ ажалтай танилсана, дүршэлөөрөө хубаалдана. Мүн залуушуулай манай урдын зон яагаад ажамидаржа, ямар ажал хэжэ байһан гээшэб гэжэ мэдэхэнь шухала. Хараад үзэхэдэ, хаанашье олон бэрхэ уран дархашуул биил байна гэжэ бүгэдэ буряадайнгаа түлөө омогорхол түрэнэ.

Эх сурвалж:http://minkultrb.ru/news/

Bookmark and Share
ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
Буриад түмэндээ өргөн барих “Хүндэтгэлийн тоглолт”
Дуу Бүжгийн Эрдмийн Театрын гоцлол дуучин, Оросын Холбооны Буриад Улсын Ардын жүжигчин, МУСТА Дамдинжавын Долгормаа авгайн Буриад түмэндээ өргөн барих “Хүндэтгэлийн тоглолт” 2012 оны 10-р сарын 20-ний өдрийн 17:00 цагт Нийслэл Улаанбаатар чуулгад болох тул та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Тоглолтонд:... Б.Жавзандулам МУАЖМ.Найдалмаа МУГЖА.Бүтэд МУГЖТ.Должин – Хятадын 1-р дэц, Өвөр монголын хөдөлмөрийн баатар, МУСТАГ.Батцэрэн ОХ-БУСГЗ, МУ...
2012-10-09 10:24:33 Дэлгэрэнгүй »»
Буриад зоны бөхийн баяр наадам-ын удирдамж
УРИЛГА“ Буриад зоны бөхийн баяр наадам”-ын удирдамж.Уриа:              Буриадаараа хөөрөлдөе                        Бөхийн соёлоо дээдлэе Зорилго: Монгол туургатаны нэгэн буриад зоны бөхийн барилдааны  агуу гайхамшигт өв уламжлал, хүч чадал, уран ухаан, арга билг...
2012-09-04 10:18:25 Дэлгэрэнгүй »»
Дэгэлһээ боложо дэлгэгдэһэн хөөрэлдөөн.
Ямар угай, ямар түшаалтай хүм бэ гэжэ урданай буряадууд бэе бэе-ынгээ хубсаhаар, зүүдхэлээр ойлгодог байhан гэдэг. Мүнөө буряад дэгэл үмдөөд ябаhан басагадыел харахадаа, хадамтай, хадамгүиень таахаhаа бэшэ, хубсаhаарнь ондоо мэдээ бүридүүлжэрхихэ аргагүйл байгданал даа. Зүгөөр бусад монгол түургатанаи дунда ябахадань, буряадуудаа энгэртэй дэгэлээрнь, улаан залаатай тооробшо малгайгаарнь алдангүй танихаар байгша. Зунай эхин h...
2012-08-09 10:00:16 Дэлгэрэнгүй »»
Алтарганын алтан медальда хүртэб
Агадаболоһон Алтаргана нааданда Болдын Батхүү шүлэгэй конкурсдо түрүү һуури эзэлжэ, алтан медаль дахүртэбэ. Болдын Батхүү манай Буряадта мэдээжэболонхой ирагуун айруулагша, сэтгүүлэгшэ хүн юм. Тэрэ Хэнтэйн аймагта түрэһэн, мүнѳѳУлаан-Баатар хотодо ажа һуудаг. 2008 ондо «Аялгуу һайханбуряадхэлэмни» гэһэн номыньУлаан-Үдэдэ хэблэлдэ гарааһэн. Тэрэ номдобуряад, монгол, ород хэлэн дээрэ бэшэгдэһэн шүлэгүүдынь ороһон байна. Батхүүгэй зарим шүлэ...
2012-08-06 02:25:25 Дэлгэрэнгүй »»
Дашнямын Бадамцэрэн: «Манай Дадал сомоной арад түмэндэ үндэр харюусалга ноогдожо байна»
Арад зоной минь баяр баясгалан болсон Алтаргана наадам анх түрүүнд  Хэнтий аймгийн Дадал сумнаас эхэлсэн  билээ. Ага нютагт болсон Алтаргана -2012 наадмын үеэр Дадал сомонһоо ерэһэн арад зонһоо Алтаргана наадмыг анх һанаашалһан хүмүүсээс ирсэн бол надтай уулзуулж үгэнэ үү хэмээн гуйсан билээ. Ингээд ахмад багш Д. Бадамцэрэнтэй  хөөрөлдэһэн тухайгаа эрхим уншагша та бүхэндээ толилууж байна... -Танд алтаргана наадмын мэнди...
2012-08-02 03:13:58 Дэлгэрэнгүй »»
Сэтгэгдэл бичих
АНХААРУУЛГА: Та сэтгэгдэл үлдээхдээ ёс бус хэллэг үл ашиглан сайтын хэрэглэгчидийг хүндэтгэн
соёлтой оролцоно уу!


Зочдын сэтгэгдэлд toonto.mn сайт ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй болохыг анхаарна уу.
Сэтгэгдэл Нийт (0)
Сэтгэгдэл бичигдээгүй байна.
   
Facebook
сурталчилгаа

286px × 140px

сурталчилгаа
Хайх
Дуулагтий - Ямарханлаав
ВИДЕО
Баян-Уул сумаас УТХХэрэгт хэл...
Дангинамни Дуушан Ч.Энхзул Б.Б...
Галттаймни буряад дуун Үгэнь Д...
Оллоо ТВ - Нот-гүй яриа - Д.До...
Дуучин Д.Нямдаваа - Миний бури...
Нютаг уhанай дуун.Дуучин : МУГ...
САНАЛ АСУУЛГА
Та сайтын аль сэдэвт нь илүү орох дуртай вэ?
Дуу хүгжэм, радио
Бүгд
Зурагай сомог
Видео
Мэдээ мэдээсэл
Номой hан, угай бэшэг
Хэлэлсүүлгэ
 
СҮҮЛИЙН СЭТГЭГДЭЛҮҮД
» Сайн байцгаана уу ёохор дууны үгийг бүтнээр нь хаанаас олж авах вэ хүүхэддээ цээжлүүлэх гэсэн юм аа
» Сайн байцгаана уу ёохор дууны үгийг бүтнээр нь хаанаас олж авах вэ хүүхэддээ цээжлүүлэх гэсэн юм аа
» Сайн байцгаана уу ? Монгол дахь Буриадай холбоо гэж хаана байдаг юм ? хэлж өгөөч
» Хадамд гарахаар зэхэж буй охид бүсгүйчүүд болон бүх насныханд...
Л. Намсрай гуайн буриад аялгуун...
» Ашбагад, Худай, Хуасай овгийн талаар мэддэг зүйлсээсээ хуваалцаарай. Энэ овгийн хүмүүс байвал холбоо...
» Uriyadain Donoin xuuged xuugduudei xuuged gej baidaghaa xolbogdiit minii xugshin ejiin duu ni bgaad ...
» 2014 onoi altargana naadamai bayrai mendiie xurgeneb
» Yahan goy yum geesheb,ushuu goy goy zuragnuudii oruulaaraigtii,Balbarai baga altarganai zurag ene te...
сурталчилгаа

286px × 140px