И-мэйл:   Нууц үг: 
 
Эхилэл Мэдээ мэдээсэл Номой hан Дуу хүгжэм Угай бэшэг Видео Гэрэл зураг Гэшүүн Монгол гүрэнэй буряадай эмхинүүд Бизнес hанал Холбогдохо  
Алтаргана - 2010 Улас түр Ниигэм Болбосорол Соёл Урлаг Байгууллага Тамир Эрэл Ћураг Түүхэ Нютагай үнэр Буряад зон Бизнесс
Урагшаа бүх дэлхийн монголчуудаа! Орон бүхний монголчууд нэгдэхтүн!    ::    Монголын тусгаар тогтнолын тэргүүн зэргийн зорилт нь бүх Монгол үндэстнийг нэгтгэж хүчирхэг Нармай Монгол улсыг байгуулах явдал мөн. Манай Монгол улс жинхэнэ утгаар тусгаар тогтнож хөгжье гэвэл бүх Монгол Туургатныг хамрах явдал.Ингэхийн тулд Дэлхийн Монголчуудын ариун голомт болсон Монгол улс нь бүх монголчуудыг өөртөө эдийн засаг, соёл, шашин, улс төрөөр үлгэрлэн дагуулах ёстой!!!     ::    
МЭДЭЭ МЭДЭЭСЭЛ
Дэгэлһээ боложо дэлгэгдэһэн хөөрэлдөөн.
2012-08-09 10:00:16
Дэгэлһээ боложо дэлгэгдэһэн хөөрэлдөөн.
Ямар угай, ямар түшаалтай хүм бэ гэжэ урданай буряадууд бэе бэе-ынгээ хубсаhаар, зүүдхэлээр ойлгодог байhан гэдэг. Мүнөө буряад дэгэл үмдөөд ябаhан басагадыел харахадаа, хадамтай, хадамгүиень таахаhаа бэшэ, хубсаhаарнь ондоо мэдээ бүридүүлжэрхихэ аргагүйл байгданал даа. Зүгөөр бусад монгол түургатанаи дунда ябахадань, буряадуудаа энгэртэй дэгэлээрнь, улаан залаатай тооробшо малгайгаарнь алдангүй танихаар байгша. Зунай эхин hарын тэнгээр Улаан-Баатарта үнгэрhэн Монгол үндэhэтэнэй дуунай ехэ нааданай уедэ Буряад орониие тулөелжэ ошоhон дуушадhаа гадна, буряад дэгэлтэи үшөө хэдэн хүн яба6а. Лаб лэ буряадууд гэжэ ойлгоhон би тэдээндэ дүтэлжэ танилсаад, хэhэн хөөрэлдөөгөө "Буряад үнэнэйнгөө" уншагшадай hонорто дурадхахам.
    -
 
Сайн байна! Та буряад гүт?
 

- Буряад. 

 - Танилсахамнай гү? Би Даша-Доржо гэжэ нэрэтэйб.

- Таниие хэн гэдэг 6э? 

  - Сэрээтэрэй Гүрэ-Суранзан гээшэб

 

 -  Монгол үндэйэтэнэй дуунай ехэ нааданда буряад дуугаа дуулана гут? 

 

-Би өөрөө бэшэ, Бадарал гэжэ нэрэтэй шабимни хабаадаж байна. "hара.", *Нютаг уhанай дуун" гэhэн буряад дуунуудаа гуйсэдхэжэ, яhала  амжалтатайгаар  энэ нааданаи түгэсхэлэи шата хүрэтэр гарба.

 

 - Нютаг хаанахибта? 

- Чингис хаанай түрэhэн нютэг Хэнтэйн аймагай Дадал һомоноиб. 

 

- Анханайтнай гарбал? 

-  Союзайл болонолди даа. Элинсэгүүдни Агын. hаяхана Улаан-Үдөөр ябажа ерээб. Олон жэлэй уулзаагүй хамаатан турэлөө оложо хөөрэлдөөб. Суг ябаhан нухэдтэеэ Хэжэнгэ ошожо, хоёр хонообди. Хэнтэйн аймагта Хэжэнгэhээ, Яруунаhаа гарбалтай буряадууд олон.

 

-"Алтаргана" наадан болохоёо байна ха юм даа. Танай нютагта бэлэдхэл боложо байна гу?

 

-  Болоно даа. Заатагүй ошохобди. Нэмэжэ хэлэхэдэ, би"Алтаргана' гээшые бии болгоhон хүнүүдэи нэгэн гээшэб. 1994 ондо Дадал hомондоо түрэhэн ахайтаяа, нютагайнгаа хэдэн залуушуултай хамта түрүүшынхиеэ "Алтарганые^ эмхидхэжэ наадаhамди. Тиихэдэ үсөөхэн, оройдоол 36 дуушад оролсожо наадаhан юм даа. Тэрээнhээ хойшо 2 жэл болоод, нэгэ удаа үнгэргэгдэнэ.  Ябаhаар, уласхоорондын хэмжээндэ гараhыень мэдэнэт.  Бүхы болоhон "Алтарганада' ябаhамби. Ага, Улаан-Үдэ, Эрхүү  хуу ябааб.

 

-  Үүсхэл гаргажа эхилhэн хүн хадаа "Алтаргана" түхай hанамжаяа элидхыт даа. Анхан арадай дуунай наадан байhан аад, мүнөө аргагүй үргэн дэлисэтэй болонги ха юм даа. Зүб шэглэлээр ябана гээшэ гү, али hанаандатнай таарадаггүй юумэн бии гү?

 

-  Зүб лэ тээшээ ябана гэжэ hананаб. Аялга дуунай, хубсаhа хунарай, ёhо заншалай, соёл урлалайнь ашаар хаа-хаанагүй байhан буряад зониие нэгэдүүлнэ ха юм. Юуб гэхэдэ, Шэнэ-хээнэй, Агын, Эрхүүгэй, Буряад оронои, манай Монголой буряадуудаи xy6caha хунарынь, ёhо уламжалалынь, дуу хугжэмынь хүрэтэрөө ондоотой ха юм. Иигэжэ суглархадаал, бэе бэеhээ hypaxa аргатай болонобди. Иимэ хэрэгтэй хэмжээ ябуулга үүсхэhэнэйтнай түлөө гээд, 2002 ондо намда Агын Буряадай автономито тойрогой соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ" гэhэн үндэр нэрэ зэргэ олгоhондонь баяртай байдагби. Мүншье 'Монголой соёлой түрүү ажалшан" гэhэн солотойб. 

-  Найнта даа, Гүрэ-Суранзан гүай. hонирхолтой хөөрөө дэлгэhэндэтнай баяр хүргэе!

Тэрэл нааданай үеэр танилсаhан залуу буряад дуушантай хэhэн хөөрэлдөөгөө дурадхаhуу.

-Сайн байна!  Танилсая. Би Даша-Доржо гэжэ нэрэтэйб.

 

-  Би хадаа Дорнод аимагай Баян-Уула hомонои баруун хуасай омогой хандагай мэргэн ураатай Бата-Эрдэниин Эрдэни-Баатар гээшэб.

 

-Энэ нааданда ямар дуу дууланабши?

 

-  "Дээдэ hургуули" гэжэ буряад арадаи дуу дууланаб.

 

-Тиимэ дуун байдаг гэжэ мэдээгүй баибалби. Монголой буряадуудай дуүн болоно гү?

  

- Тиимэ. XX зуунай тэнгээр Монголой буряадуудай Ород гүрэн hурахаяа ошохо гэжэ байхадаа дуулаhан дуун лэ даа.

 

-"Алтаргана" гэжэ 6уряадуудай наадан болодог ха юм даа. Тэрээндэ хабаадаhан гүш?

 

- Хабаадаhан ааб даа.

 

-Tэрээнэй уряа доро арадай дуушадай мүрысөөн болодог, Газар-газарай буряадуудай ерэжэ дуулахада, дуунуудынь адлишуу байдаг гү? Али ондоондоо таланууд бaha бии гү?

 

- Нугалаагаараа түhөөтэйш haa, нютаг; нютагай дуунууд ондоошог лэ байдаг. Байгал далай багаар, үндэр хада, уулатай газарта байдаг зонои дуунууд түргэн, огсом, харин Ага, манай Дорнод, Шэнэхээн багаар, тала газарта ута аянгатай, нугалаа элбэгтэй байдаг шэнги. Монгол дуунайш талаар абахада, адли. Жэшээлхэдэ, Улаан-Баатарhаа зүүн тээшээ Дорнод, Хэнтэи, Дунда-Гоби аймагаи зон утаар татажа дууладаг, харим баруун аймагуудаи дуунууд түргэн аянгатай. Юуб гэхэдэ, баруун аймагууднай үндэр хадатэй ха юм. Тооноороо малаа хараад hуудаг гэжэ хэлэхээр. Хойшоо болоходоо, Сэлэнгэ. Хүбсэгэл аймагуудай дуунууд баhал ондоо байха.

 

- "Алтаргана" болохоёо байна гээшэ ааб даа. Буряад арад түнэндөө юун гэжэ хандах? байнабши?

 

- Бүхы буряад түмэнэй "Алтаргана-2012" нааданда хабаадаhа гэжэ байhан бүхы зонууддаа амжалта хүсэнэб. Буряад арадайнгаа  түүхэ, соёлые пэргээхэд бүхы хүсэ  шадалаа гаргажа, булатадаа ехээр ажаллаял даа гэжэ хэлэхээ  байнаб.

- hайнши даа. Баяр хүргэе!  

Буряад үнэн-2012.7.19

Bookmark and Share
ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
Буриад түмэндээ өргөн барих “Хүндэтгэлийн тоглолт”
Дуу Бүжгийн Эрдмийн Театрын гоцлол дуучин, Оросын Холбооны Буриад Улсын Ардын жүжигчин, МУСТА Дамдинжавын Долгормаа авгайн Буриад түмэндээ өргөн барих “Хүндэтгэлийн тоглолт” 2012 оны 10-р сарын 20-ний өдрийн 17:00 цагт Нийслэл Улаанбаатар чуулгад болох тул та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Тоглолтонд:... Б.Жавзандулам МУАЖМ.Найдалмаа МУГЖА.Бүтэд МУГЖТ.Должин – Хятадын 1-р дэц, Өвөр монголын хөдөлмөрийн баатар, МУСТАГ.Батцэрэн ОХ-БУСГЗ, МУ...
2012-10-09 10:24:33 Дэлгэрэнгүй »»
Буриад зоны бөхийн баяр наадам-ын удирдамж
УРИЛГА“ Буриад зоны бөхийн баяр наадам”-ын удирдамж.Уриа:              Буриадаараа хөөрөлдөе                        Бөхийн соёлоо дээдлэе Зорилго: Монгол туургатаны нэгэн буриад зоны бөхийн барилдааны  агуу гайхамшигт өв уламжлал, хүч чадал, уран ухаан, арга билг...
2012-09-04 10:18:25 Дэлгэрэнгүй »»
“АЛТАРГАНА-2012”. УРАН ГАРТАНАЙ УРМАТАЙ БЭЛИГ,
“Алтаргана” фестивалиин хараада табигдадаг үшөө нэгэ шэглэл хадаа уран урлал. Эндэ буряад угсаатанай хэр угһаа хойшо нарин гараар урлан бүтээжэ, сахижа ябаһан зүйлнүүдэй харалган  элбэгээр дэлгэгдэдэг.  Арадай уран урлалай харалганда илагшад тодороол бэзэ, теэд тэдэ бултадаа илажа гараха бэшэ ха юм даа.Хэды олон уран дархашуулай бүтээлнүүд нюдэндэ тороод лэ үнгэршэнэ гээшэб. Энэ үзэмжэ дэлгэһэн танхим соо ехэ олон ...
2012-08-12 07:18:53 Дэлгэрэнгүй »»
Алтарганын алтан медальда хүртэб
Агадаболоһон Алтаргана нааданда Болдын Батхүү шүлэгэй конкурсдо түрүү һуури эзэлжэ, алтан медаль дахүртэбэ. Болдын Батхүү манай Буряадта мэдээжэболонхой ирагуун айруулагша, сэтгүүлэгшэ хүн юм. Тэрэ Хэнтэйн аймагта түрэһэн, мүнѳѳУлаан-Баатар хотодо ажа һуудаг. 2008 ондо «Аялгуу һайханбуряадхэлэмни» гэһэн номыньУлаан-Үдэдэ хэблэлдэ гарааһэн. Тэрэ номдобуряад, монгол, ород хэлэн дээрэ бэшэгдэһэн шүлэгүүдынь ороһон байна. Батхүүгэй зарим шүлэ...
2012-08-06 02:25:25 Дэлгэрэнгүй »»
Дашнямын Бадамцэрэн: «Манай Дадал сомоной арад түмэндэ үндэр харюусалга ноогдожо байна»
Арад зоной минь баяр баясгалан болсон Алтаргана наадам анх түрүүнд  Хэнтий аймгийн Дадал сумнаас эхэлсэн  билээ. Ага нютагт болсон Алтаргана -2012 наадмын үеэр Дадал сомонһоо ерэһэн арад зонһоо Алтаргана наадмыг анх һанаашалһан хүмүүсээс ирсэн бол надтай уулзуулж үгэнэ үү хэмээн гуйсан билээ. Ингээд ахмад багш Д. Бадамцэрэнтэй  хөөрөлдэһэн тухайгаа эрхим уншагша та бүхэндээ толилууж байна... -Танд алтаргана наадмын мэнди...
2012-08-02 03:13:58 Дэлгэрэнгүй »»
Сэтгэгдэл бичих
АНХААРУУЛГА: Та сэтгэгдэл үлдээхдээ ёс бус хэллэг үл ашиглан сайтын хэрэглэгчидийг хүндэтгэн
соёлтой оролцоно уу!


Зочдын сэтгэгдэлд toonto.mn сайт ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй болохыг анхаарна уу.
Сэтгэгдэл Нийт (0)
Сэтгэгдэл бичигдээгүй байна.
   
Facebook
сурталчилгаа

286px × 140px

сурталчилгаа
Хайх
Дуулагтий - hанааб даа
ВИДЕО
Баян-Уул сумаас УТХХэрэгт хэл...
Дангинамни Дуушан Ч.Энхзул Б.Б...
Галттаймни буряад дуун Үгэнь Д...
Оллоо ТВ - Нот-гүй яриа - Д.До...
Дуучин Д.Нямдаваа - Миний бури...
Нютаг уhанай дуун.Дуучин : МУГ...
САНАЛ АСУУЛГА
Та сайтын аль сэдэвт нь илүү орох дуртай вэ?
Дуу хүгжэм, радио
Бүгд
Зурагай сомог
Видео
Мэдээ мэдээсэл
Номой hан, угай бэшэг
Хэлэлсүүлгэ
 
СҮҮЛИЙН СЭТГЭГДЭЛҮҮД
» Сайн байцгаана уу ёохор дууны үгийг бүтнээр нь хаанаас олж авах вэ хүүхэддээ цээжлүүлэх гэсэн юм аа
» Сайн байцгаана уу ёохор дууны үгийг бүтнээр нь хаанаас олж авах вэ хүүхэддээ цээжлүүлэх гэсэн юм аа
» Сайн байцгаана уу ? Монгол дахь Буриадай холбоо гэж хаана байдаг юм ? хэлж өгөөч
» Хадамд гарахаар зэхэж буй охид бүсгүйчүүд болон бүх насныханд...
Л. Намсрай гуайн буриад аялгуун...
» Ашбагад, Худай, Хуасай овгийн талаар мэддэг зүйлсээсээ хуваалцаарай. Энэ овгийн хүмүүс байвал холбоо...
» Uriyadain Donoin xuuged xuugduudei xuuged gej baidaghaa xolbogdiit minii xugshin ejiin duu ni bgaad ...
» 2014 onoi altargana naadamai bayrai mendiie xurgeneb
» Yahan goy yum geesheb,ushuu goy goy zuragnuudii oruulaaraigtii,Balbarai baga altarganai zurag ene te...
сурталчилгаа

286px × 140px