И-мэйл:   Нууц үг: 
 
Эхилэл Мэдээ мэдээсэл Номой hан Дуу хүгжэм Угай бэшэг Видео Гэрэл зураг Гэшүүн Монгол гүрэнэй буряадай эмхинүүд Бизнес hанал Холбогдохо  
Алтаргана - 2010 Улас түр Ниигэм Болбосорол Соёл Урлаг Байгууллага Тамир Эрэл Ћураг Түүхэ Нютагай үнэр Буряад зон Бизнесс
Урагшаа бүх дэлхийн монголчуудаа! Орон бүхний монголчууд нэгдэхтүн!    ::    Монголын тусгаар тогтнолын тэргүүн зэргийн зорилт нь бүх Монгол үндэстнийг нэгтгэж хүчирхэг Нармай Монгол улсыг байгуулах явдал мөн. Манай Монгол улс жинхэнэ утгаар тусгаар тогтнож хөгжье гэвэл бүх Монгол Туургатныг хамрах явдал.Ингэхийн тулд Дэлхийн Монголчуудын ариун голомт болсон Монгол улс нь бүх монголчуудыг өөртөө эдийн засаг, соёл, шашин, улс төрөөр үлгэрлэн дагуулах ёстой!!!     ::    
МЭДЭЭ МЭДЭЭСЭЛ
“Алтаргана-2012” уласхоорондын наадам угтуулан БУРЯАД-МОНГОЛШУУДАЙ САЙТ
2012-06-25 12:48:50
“Алтаргана-2012” уласхоорондын наадам угтуулан БУРЯАД-МОНГОЛШУУДАЙ САЙТ
    Монгол ороной toonto.mn сайт нээгээд, ямар һонин юумэ мэдэжэ болохо  аргатайбди  гэжэ “Буряад Үнэн” сониной уншагшадта  дуулгажа хөөрэхэ хүсэлтэйб.

    Энэ сайт дээрэ “Минии тоонто” гэжэ дамжуулга харуулдаг. Хэдэн дамжуулгануудыень һонирхон харааб. Түүхэ судлааша эрдэмтэн Б.Нацагдорж буряад-монголшуудай түүхэ, бүридэл тухай, Нэршүүгэй, Бүреэгэй гэрээнүүд  тухай, ШУА-ийн Түүхын  хүреэлэнгийн шэнжэлгэнүүд, эрдэмтэдэй тайлбаринууд тухай, нүүдэл арадай ажабайдал, иргэнэй  дайн  тухай, 1926 ондо – 16 мянган, 1937 ондо – 35 мянган буряад-монголшууд Хүбсэгүүлһээ эхилээд Дорнод хүрэтэр хилэ зубшаад ажаһуужа, хэлмэгдүүлһэнэй һүүлээр эрэгтэйшүүлэй 95 хубиие барижа усадхаһан, харин оршон үедэ Монгол орондо 45 мянган буряад-монголшууд ажаһууна гэжэ хөөрэһэниинь тон ехэ һонирхол татана. “Минии тоонто” гэжэ дамжуулгада Монголой буряадуудай Сагаалганаа угтахыень харуулаа, нэрэ солотой хүнүүд угсаатанаа амаршалхыень харуулаа һэн. Энэ сайтые үүсхэн байгуулагша, “Изинис эйрвэйс” компаниин hургалтын хэлтэсэй дарга Чинзориг иигэжэ хөөрэнэ: «Орос уласын  буряад залуушуулай вебсайт таниха болоод, жэшээ абажа, буряад-монголшуудай сайт байгуулха, нэбтэрүүлхэ һанал намда түрөө һэн. Буряад хэлэн дээрэ ном хомор гээшэ. Соёл түүхэ, дуу хүгжэм, ёһо заншал тухай мэдээ суглуулха, дамжуулха шаардалгатай     байгааб. Эхин дээрэ Оросой  уласта ажаһуудаг буряад найзанар туһалаа һэн.
   Жаргал Бадагаров багша ямар мэдээ табимаар гээшэб, ямар нэрэ үгэлтэй гээшэб гээд дурадхалнуудые хэлэжэ  туһалаа һэн. Буряад залуушуулые, бүгэдые холбожо байгаа интернет соо гэр орон  мэтэ toonto.mn гээд нэрлэбэл таарамжатай байна гээд хэлээ һэн. Минии нүхэд Ганбаатар, Бадамжавын Ууганбаяр, Зоригто баатар, Нацагдорж гэгшэд дизайн бүтээгээд, мэдээ суглуулаад, 2006 ондо эхилээ бэлэйбди. Эхин дээрэ хэрэглэгшэд үсөөн байгаа. Харин мүнөө гадаада  уласууд, орон нютагуудһаа, хүгшэн залуугүй хэрэглэгшэд олон болоо юм.  Буряад улсын засаг түрын буряад хэлэн дээрэ вебсайдуудай урилдаан эхилхэдэнь, оролсоод, бидэнэй хэжэ байһан ажал сэгнэгдэжэ, буряад хэлэн дээрэ эгээл эрхим интернет сайт байгуулалга гээд диплом, мүнгэн шагналда хүртөө бэлэй. Агын тойрогто болохоёо байһан “Алтаргана-2012” уласхоорондын наадамда эдэбхитэй оролсожо,даяаршажа  байгаа энэ дэлхэйдэ өөрын онсолигоо хадагалжа, би буряад-монголби гэһэн үнгэ түхэлөө элирхэйлэн  омог  бардам  ябахамнай болтогой!
    Ехэ Монгол Улас байгуулагдаһанай 800 жэлэй ойн һайндэрэй һүүлээр 2006 ондо Монгол  уласын буряад гарбалтай залуушуул уг изагуур, үндэһэн соёлоо дээдэлжэ хүгжөөхэ һанаа бодолтой  нэгэдэн уулзажа, бэе бэетэеэ  танилсажа, 2010 оной 6 дугаар һарада албан ёһоор бүридхүүлжэ, “Амин  тоонто” гэһэн түрын буса байгуулалга үүсхэн байгуулаhан. Энэ үйлэ хэрэгтэ анха түрүүшын сагһаа эхилэн www toonto.mn гэһэн сахим хуудаһамнай  ехэ шухала үүргэтэй байгаа. Шэнэ, шэнэ ажал зохёон ябуулжа, Монголой буряадуудые, Хүбсэгэлэй хизаарһаа Дорнотын тала хүрэтэр буряад нютагуудые холбон, саашадаа бүхы дэлхэйн буряад залуушуулые холбохоор һарабшалан, уряалан  уринабди. Буряад арадай харилсаа холбоое дэмжэжэ, мэдээсэл болбосоролыень дээшэлүүлхэ, Буряадай соёл түүхэ, зан заншал  тухай түгээн дэлгэрүүлхэ, буряадууд тухай мэдээсэлэй сан үүдхэхэ зорилго урдаа табина гээд Монгол уласын түрын буса байгуулалга “Амин тоонто” гэжэ бүлгэмэй ударидагша Д.Дагбасүрэн тэргүүн хөөрэнэ. “Амин тоонтынхид”   арга хэмжээнүүдые зохёон байгуулжа, Шэнэхээнһээ, Буряадһаа, Хальмагһаа һурахаа ерэһэн оюутадые, Улаан-Баатарта ажаһуудаг буряадуудые суглуулжа,  баян намтартай хүнүүдээр уулзалга үүдхээд, уулзалга тухай toonto.mn сайт дээрэ тунхаглахадань, хэды олон хүн зондо тэдэнтэй танилсаха арга олгогдоһон гээшэб.
     Монгол улсын юрэнхы сайд ябаһан ашабагад угтай буряад Д.Бямбасүрэн гуайн “Монгол улсын геополитика ба ерээдүй”, “Соёл эрдэм” дээдэ һургуулиин гүйсэдхэхэ захирал, Буряад Судлалын Академиин доктор Самбуу гуайн “Удамшилаар хүниие хүгжүүлэн түрүүлхы”, хуасай омогой Лхасүрэнгийн Бат-Очир гуайн “Монголшуудай гарал үсэл ба ерээдүй” гэһэн сэдэбээр лекцинүүдые  эмхидхэһэн байна. “Амин тоонто” байгуулалгын эдэбхитэн Дагбасүрэн, Оюунбилэг, Зоригтобаатар, Тэнгис, Эрдэнитуяа, Батабэлиг, Баярмаа, Жамьян, Нацагдорж, Эрдэнэбаатар, Ёндонод болон бусад түүхэ, соёл, дуу хүгжэм, ёһо заншал тухай, “Алтаргана” наадам зохёон байгуулха, бэлэдхэл тухай олондо мэдээсэхэ, хөөрэхэ, дамжуулха гол зорилго урдаа табидаг юм. Бүхэ дэлхэйн монгол туургатанай гал гуламта болоһон  Улаан-Баатарта буряад-монголшуудайнгаа түлөө зүдхэн оролдодог toonto.mn сайтынхидта, «Амин тоонтын» залуу нүхэдтөө хэжэ байһан ажал хэрэгтэнь амжалта хүсөөд,  буян хэшэгтэй, олзотой омогтой, элүүр энхэ, зол жаргалтайажаһуухатнай болтогой гээд юрөөе!

Намжилма БАЛЬЖИНИМАЕВА.
Bookmark and Share
ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
Хүндэтэ нүхэд, та бүгдийе уринабди!
Мэндээ! “Амин тоонто” ТББ-аас уламжлал болгон зохион байгуулдаг лекц, уулзалтанд Монгол Улсын Ерөнхий сайд асан, төр, нийгмийн нэрт зүтгэлтэн Ашабагад Дашийн Бямбасүрэн оролцох болно. Сэдэв: “ Монголын Улсын эдийн засгийн цаашдын чиг хандлага” Зорилго: “Амин Тоонто” ТББ- ын гишүүд, дэмжигчдийн мэдлэгт нэмэр болох, ахмад үеэрээ бахархах, тэднийг хүндэтгэх,үлгэр дууриалал болгох, гишүүдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, тэдний уял...
2017-08-28 11:04:56 Дэлгэрэнгүй »»
«Хэл бичгээ зөвхөн нутгийн аялгууны хүрээнд хөгжүүлэх нь ирээдүйгүй зам»
«Хэл бичгээ зөвхөн нутгийн аялгууны хүрээнд хөгжүүлэх нь ирээдүйгүй зам» ОХУ-ын ШУА-ийн Монгол, Будда, Төвд судлалын аспирант, Монголын "Буриад судлалын Академийн" гишүүн Санжаагийн Жамьян буриад бичгийн хэлийг нэгаялгуунд "хөрвүүлсэн" нь ямар үр дүнд хүргэж болох тухай бодлоо хуваалцаж байна. Асуудлыг ойлгох нь Эдүгээ ОХУ-д буриад хэл аялгуу хэцүүхэн байдалд ороод байна. Буриад зон төрөлх хэл аялгуугаар ярих, бичих хүн ховордсоор...
2014-05-20 09:59:52 Дэлгэрэнгүй »»
НОМЫН ХУРИМ - ёслолд хүрэлцэн ирнэ үү!
Гутаар Хальбан омогой Өвхөөндийн Дашдондогийн бичсэн "Буриадууд Онон ,Гурван харуул нутгийн тэмдэглэл" номын хурим 2012 оны 11 сарын 3-ны өдрийн 11 цагт Баянзүрх авто вокзалын зүүн хойно " Экпресс модул" компанийн байранд болно. Хажуудаа 2 давхар саарал контейнертэй буриад дүнзэн байшинд болно. Та бүхнийг номын хуримд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Холбогдох утас: 99091295...
2012-11-05 11:44:29 Дэлгэрэнгүй »»
Хурлан буух он цагийн хэлхээс (Монголын их тобчиан).
Хэчнээн харанхуй цаг үедч хэчнээн бурангуй нийгэмд ч хүнд өөрийнхөөрөө үлдэх боломж хэзээд байсаар л ирсэн. Зүгээр л бидэнд буруугаа тохох ямар нэгэн шалтгаан хэрэгтэй байдаг. Харин чи өөрийхөө хүсэл мөрөөдлийн төлөө юу хийсэн юм бэ, чи үнэхээр бурангуй, буртагтай гэж бодож буй цаг үеийнхээ нэг хэсэг бололгүй амьдарч чадаж байна уу гэдэг л чухал. Харамсалтай нь ихэнх маань чаддаггүй. Би ч чадаагүй. 1000 хүүхэд цуглуулж байгаад хү...
2012-06-19 03:49:20 Дэлгэрэнгүй »»
Улаанбаатар, Улаан-Үд хотод Чингис хааны мэдээллийн нэгдсэн сантай болно
Буриадын Үндэсний номын сангийн ажилтнууд Улаанбаатарт ажиллаж монгол, орос, англи хэлнээ Чингис хааны тухай баримт мэдээллийн нэгдсэн цахим санг хамтран байгуулах саналыг Монголын Үндэсний номын сангийнханд тавьжээ. Учир нь Буриадын үндэсний тэргүүлэх номын сан Чингис хааны тухай баримт, мэдээллийн цахим санг байгуулж байна. 2005 оноос энэ ажил хийж эхэлсэн аж. Тус номын санд байгаа Чингис хааны тухай хэвлэгдсэн бух материал тухайл...
2012-05-27 11:38:28 Дэлгэрэнгүй »»
Сэтгэгдэл бичих
АНХААРУУЛГА: Та сэтгэгдэл үлдээхдээ ёс бус хэллэг үл ашиглан сайтын хэрэглэгчидийг хүндэтгэн
соёлтой оролцоно уу!


Зочдын сэтгэгдэлд toonto.mn сайт ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй болохыг анхаарна уу.
Сэтгэгдэл Нийт (0)
Сэтгэгдэл бичигдээгүй байна.
   
Facebook
сурталчилгаа

286px × 140px

сурталчилгаа
Хайх
Дуулагтий - Улаалзай
ВИДЕО
Баян-Уул сумаас УТХХэрэгт хэл...
Дангинамни Дуушан Ч.Энхзул Б.Б...
Галттаймни буряад дуун Үгэнь Д...
Оллоо ТВ - Нот-гүй яриа - Д.До...
Дуучин Д.Нямдаваа - Миний бури...
Нютаг уhанай дуун.Дуучин : МУГ...
САНАЛ АСУУЛГА
Та сайтын аль сэдэвт нь илүү орох дуртай вэ?
Дуу хүгжэм, радио
Бүгд
Зурагай сомог
Видео
Мэдээ мэдээсэл
Номой hан, угай бэшэг
Хэлэлсүүлгэ
 
СҮҮЛИЙН СЭТГЭГДЭЛҮҮД
» Сайн байцгаана уу ёохор дууны үгийг бүтнээр нь хаанаас олж авах вэ хүүхэддээ цээжлүүлэх гэсэн юм аа
» Сайн байцгаана уу ёохор дууны үгийг бүтнээр нь хаанаас олж авах вэ хүүхэддээ цээжлүүлэх гэсэн юм аа
» Сайн байцгаана уу ? Монгол дахь Буриадай холбоо гэж хаана байдаг юм ? хэлж өгөөч
» Хадамд гарахаар зэхэж буй охид бүсгүйчүүд болон бүх насныханд...
Л. Намсрай гуайн буриад аялгуун...
» Ашбагад, Худай, Хуасай овгийн талаар мэддэг зүйлсээсээ хуваалцаарай. Энэ овгийн хүмүүс байвал холбоо...
» Uriyadain Donoin xuuged xuugduudei xuuged gej baidaghaa xolbogdiit minii xugshin ejiin duu ni bgaad ...
» 2014 onoi altargana naadamai bayrai mendiie xurgeneb
» Yahan goy yum geesheb,ushuu goy goy zuragnuudii oruulaaraigtii,Balbarai baga altarganai zurag ene te...
сурталчилгаа

286px × 140px