И-мэйл:   Нууц үг: 
 
Эхилэл Алтаргана Мэдээ мэдээсэл Дуу хүгжэм, радио Видео Түрэлэй холбоо Зурагай сомог Номой hан Гэшүүн Shop Амин Тоонто  
Алтаргана - 2010 Улас түр Ниигэм Болбосорол Соёл Урлаг Амин Тоонто Тамир Эрэл Ћураг Түүхэ Нютагай үнэр Буряад зон
Урагшаа бүх дэлхийн монголчуудаа! Орон бүхний монголчууд нэгдэхтүн!    ::    Монголын тусгаар тогтнолын тэргүүн зэргийн зорилт нь бүх Монгол үндэстнийг нэгтгэж хүчирхэг Нармай Монгол улсыг байгуулах явдал мөн. Манай Монгол улс жинхэнэ утгаар тусгаар тогтнож хөгжье гэвэл бүх Монгол Туургатныг хамрах явдал.Ингэхийн тулд Дэлхийн Монголчуудын ариун голомт болсон Монгол улс нь бүх монголчуудыг өөртөө эдийн засаг, соёл, шашин, улс төрөөр үлгэрлэн дагуулах ёстой!!!     ::    
МЭДЭЭ МЭДЭЭСЭЛ
Баатад сонгоол Гармын Цогто (Бадмажапов) 1879-1937
2010-12-24 01:52:45
Баатад сонгоол Гармын Цогто (Бадмажапов) 1879-1937ЦОКТО ГАРМАЕВИЧ БАДМАЖАПОВ 1879 ондо Дээдэ-Үдын уездын Хяагтын тойрогой Шара-Гол нютагта түрөө ћэн. Нютагайнгаа приходской ћургуули дүүргээд, 18-тай болотороо гэртээ ажаћуухадаа, түрэлхидтөө тућалдаг, Монголдо нютагай баяшуулай мал туудаг байгаа. 1897 ондо худалдаа наймаанай фирмэнүүдэй нэгэнэй наймаалагша боложо, ондоо тээшээ ошоо ћэн. 1898 ондо П.К. Козловой экспедициин бүридэлдэ орожо хүдэлхыень Россин Географическа бүлгэм тэрэниие уряа бэлэй. Тэрэ гэћэнћээ хойшо Козловой наћа баратар гэхэ гү, али 1935 он болотор Цокто Бадмажапов агууехэ аяншалагшатай тогтооћон хани барисааниинь эхилээ ћэн. 1899-1901 онуудта энэ монгол-түбэд экспедицидэ Ц.Бадмажапов монгол хэлэнэй оршуулагшаар алба хэћэн юм. Тиихэдэ Цокто тон залуу ябаа ћэн. Экспедицидэ хабаадаћанайнгаа түлөө Бадмажапов хорунжиин (подпоручигай) зиндаатай болоћон, мүнгэн шанда хүртэћэн байгаа.

1902 онћоо П.К.Козловой зууршалга дурадхалаар Ц. Бадмажапов Хяагтын хүпеэсүүд Сабашниковай, аха дүүнэр Молчановуудай Худалдаа наймаанай байшангай этигэмжэтэ нюур болоо ћэн.

Монгол болон Түбэд ороноор аяншалха үедөө Цокто Бадмажаповтай уулзаа ћэм гэжэ Базар Барадин дурсаћан байдаг. Тэрэ иигэжэ бэшээ ћэн: “1906 оной майн 8. Алашань. Буряад Бадмажаповай хүтэлбэри доро Хяагтын фирмэ хэдэн жэл соо эндэ худалдаа наймаа үргэнөөр хэжэ байдаг. Тэрэнэй ашаар лэ худалдаа наймаан үргэнөөр хэгдэдэг. Би хүндэтэй айлшаниинь болоо ћэм. Намда ехэ таћалга – фирмын конторо үгөө ћэн. Бадмажапов хасаг-буряад гарбалтай юм. 1899-1901 онуудта тэрэ Козловой газаршалагшань болоћон байгаа ...”

1907-1909 онуудта П.К. Козлов Монголћоо Согчуань хүрэтэр аяншалга хээ ћэн. Цокто Бадмажапов энэ экспедицидэ эдэбхитэйгээр хабаадаћан юм. Мартагдажа ћалаћан Хара хотые нээлгэдэ ехэ хубитаяа оруулаа ћэн.

1910 ондо Ц.Бадмажапов Забайкалиин сэрэгэй губернаторай Шэтэ хотодохи захиргаанда монгол хэлэнэй оршуулгашанаар албанда ороо бэлэй. Тогтохо тайжа түрүүтэй Монголой бућалгаалагшад Урда Монголћоо Байгалай үмэнэ ерэхэдэнь, Цокто Бадмажапов тэдээнтэй хэгдэћэн хөөрэлдөөнүүдтэ хабаадаћан байгаа. Мүн тэрэ Шэтын худалдаа наймаанай фирмэдэ коммерческэ агентээр хүдэлөө ћэн.

1913 ондо премьер-министр Сайн-ноён хаан Намнан Сүрэн толгойлогшотой Монголой делегациин бүридэлдэ орожо, Ц. Бадмажапов Санкт-Петербург ошожо, Россин министрнүүдтэй хэгдэћэн хөөрэлдөөнүүдтэ оршуулгашан болоћон байгаа. Парижда үнгэргэгдэћэн Бүхэдэлхэйн выставкэ хараћан байха юм.

Тэрэл жэлдэ, 1913 ондо, буряад дасангуудай хамба лама Итыгиловтэй, Буддын шажанай бусад ажал ябуулагшадтай хамта Россин империин ниислэл хотодо болоћон Романовтанай хан изагуурай байшангай 300 жэлэй ойн баярай хүндэлэлэй ћайндэртэ хабаадалсаа ћэн. Түб Ази руу П.К.Козловой шэнэ экспедици бэлдэхэдэнь, тућалћан байгаа.

1914 ондо Цокто Бадмажапов Монгол гүрэнэй Богдо гэгээнэй правительствын ородой мүнгэн ћангай зүбшэлэгшын дэргэдэ оршуулагшанаар хүдэлћэн юм. Ородой армиие хангахын түлөө адуућа мал худалдажа абахын тула полковник П.К. Козлов түрүүтэй Монголой экспедици 1915 ондо байгуулагдаа ћэн. Ц. Бадмажапов энэ экспедицидэ уригдаћан байгаа. 1915-1917 онуудта Монголдо тэрэнэй худалдаа наймаанай конторонуудые ударидаа ћэн.

Монголдо арадай хубисхалай илаћанай ћүүлээр Ц. Бадмажапов Юстициин министерствэдэ зүбшэлэгшөөр уригдаћан байгаа.

1923-1926 онуудта Монгол-Түбэдэй экспедициин үедэ П.К. Козлов Ц. Бадмажаповай тућаламжа, дэмжэлгэ абаа ћэн. 1925-1931 онуудта Монголой правительствын эмхи зургаануудта, кооперативай болон барилгын эмхинүүдтэ элдэб тушаалнуудта ажаллаћан юм.

30-дахи онуудта социализмын үндэћэ ћуури байгуулгын үедэ ангиин тэмсэлэй хурсадахада, Монголдо ажаћуужа, ажаллажа байћан олон хүнүүд Эхэ орондоо, Буряад-Монголой Республикада бусаха баатай болоо ћэн. Цокто Бадмажаповшье тэдэнэй дунда ороћон байгаа.

1937 ондо тушаалгажа, шорон түрмэдэ хаагдаа ћэн. Энэл оной Октябриин 3-най шиидхэбэреэр тэрэ саазалуулћан байгаа. 1957 оной декабриин 6-най шиидхэбэреэр тэрэнэй гэм зэмэ сагааруулагдаћан байна.
Bookmark and Share
ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
Д.Ган-Очир: Эрчүүдэд байдаг дурлалын бүх өвчин надад бий
  Яруу найрагч Д.Ган-Очир хэмээх энэ буриад цустай залууг Монголын яруу найргийн нэгэн үеийн төлөөлөл болон орж ирсэн тэр цагаас нь эхэлж таних юм. Тэрбээр аливаа юманд мэдрэмжтэй хийгээд ур ухааныг тааруулахдаа сүрхий. Орчин цагийн дууны яр...
2014-09-12 03:56:06 Дэлгэрэнгүй »»
Буриад эхнэрийн толгойн гоёл зарна
Буриад эхнэрийн толгойн гоёл (одоогийн Дорнод аймаг Дашбалбар сумын иргэн 1910 онд төрсөн Пушаал овогтой Пагам-д өвлөгдөж ирсэн) зарна. Утас: 88767082, 99781604  ...
2014-07-18 04:33:22 Дэлгэрэнгүй »»
БУРИАД ТУУЛЬС ДАХЬ ЗАН ҮЙЛИЙН УЛАМЖЛАЛ
Буриад зон эрт урьд цагаас эхлэн үлгэр туульсыг зохион хайлж, үеэс үед уламжлан иржээ. Буриад ардын туульс цаглашгүй арвин бөгөөд судалгааны хэрэглэгдэхүүн болон судлагдсаар эдүгээ зуу гаруй жил болжээ. Гэсэн хэдий боловч судалж амжаагүй зүйл а...
2014-03-13 02:28:09 Дэлгэрэнгүй »»
Жигжит Баясхаланов Буряад ороноо суурхуулна.
Үнгэрэгшэ жэлэй эсэстэ Москва хотодо буу зэмсэг бүтээдэг уран дархашадай “Арсенал” гэжэ  мүрысөөндэ буряад дархашанай бүтээл үндэр сэгнэлтэ абажа, түрүү һуури эзэлбэ. “Гал-уһан” гэжэ нэрэтэй үзэсхэлэнтэ гоё хутагые гүрэнэй алдар солото...
2014-01-10 05:38:46 Дэлгэрэнгүй »»
"Буряад арадай түүхэ домог ба нангин шүтөөнэй газарнууд"
"Нэн эртэ сагта монгол угсаатан Манжа ба Хитадай можоһоо, ехэ Монголой газарһааэхилээд Ойхон, Бархан, Байгал далай хүрэтэр нүүдэлтэй байһан юм", - гэжэ баргажан буряадуудай түүхэ домог соо профессор Ж.Сажинов бэшэһэн байдаг.  Н...
2013-12-10 07:55:55 Дэлгэрэнгүй »»
Сэтгэгдэл бичих
АНХААРУУЛГА: Та сэтгэгдэл үлдээхдээ ёс бус хэллэг үл ашиглан сайтын хэрэглэгчидийг хүндэтгэн
соёлтой оролцоно уу!


Зочдын сэтгэгдэлд toonto.mn сайт ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй болохыг анхаарна уу.
Сэтгэгдэл Нийт (0)
Сэтгэгдэл бичигдээгүй байна.
   
Facebook
<
Хайх
Дуулагтий - Талын бүргэд
ВИДЕО
Оллоо ТВ - Нот-гү...
Бадамгарав - Алт...
Дуучин Д.Нямдава...
Нютаг уhанай дуу...
Буриад дуу. Нүгэ...
С.Жавхлан Хамаг ...
САНАЛ АСУУЛГА
Та сайтын аль сэдэвт нь илүү орох дуртай вэ?
Дуу хүгжэм, радио
Бүгд
Зурагай сомог
Видео
Мэдээ мэдээсэл
Номой hан, угай бэшэг
Хэлэлсүүлгэ