И-мэйл:   Нууц үг: 
 
Эхилэл Мэдээ мэдээсэл Номой hан Дуу хүгжэм Угай бэшэг Видео Гэрэл зураг Гэшүүн Монгол гүрэнэй буряадай эмхинүүд Бизнес hанал Холбогдохо  
Алтаргана - 2010 Улас түр Ниигэм Болбосорол Соёл Урлаг Байгууллага Тамир Эрэл Ћураг Түүхэ Нютагай үнэр Буряад зон Бизнесс
Урагшаа бүх дэлхийн монголчуудаа! Орон бүхний монголчууд нэгдэхтүн!    ::    Монголын тусгаар тогтнолын тэргүүн зэргийн зорилт нь бүх Монгол үндэстнийг нэгтгэж хүчирхэг Нармай Монгол улсыг байгуулах явдал мөн. Манай Монгол улс жинхэнэ утгаар тусгаар тогтнож хөгжье гэвэл бүх Монгол Туургатныг хамрах явдал.Ингэхийн тулд Дэлхийн Монголчуудын ариун голомт болсон Монгол улс нь бүх монголчуудыг өөртөө эдийн засаг, соёл, шашин, улс төрөөр үлгэрлэн дагуулах ёстой!!!     ::    
МЭДЭЭ МЭДЭЭСЭЛ
ЭЛБЭГ-ДОРЖО РИНЧИНО
2011-02-17 07:50:33
ЭЛБЭГ-ДОРЖО РИНЧИНО1888 оной майн 16-да Баргажанай уездын Харгана нютагта тїрєє ћэн. Малшан эсэгэнь Ћэнгэлдэр угайнгаа аха захань байћан юм.

Э-Д. Ринчино Уланай приходской ћургуули, удаань Баргажанай хотын училищи дїїргээд, 1905 ондо Дээдэ-Їдэ ошобо. 1907 ондо Томск ошожо, технологигиин дээдэ ћургуулиин юрэнхы эрдэмэй ћуралсалай курсануудта ћураћан байгаа. Саашадаа Петербургын ехэ ћургуулиин юридическэ факультедтэ орожо, 1914 он болотор ћураа ћэн.

1917 оной февралиин хубисхалай їедэ Э-Д. Ринчино Шэтэдэ байха їедєє социал-революционернїїдэй партида ороћон байгаа. Энэл жэлэй март ћарада Буряадай Саг зуурын национальна комитет байгуулагдажа, Ринчино тэрэнэй секретаряар ћунгагдаа бэлэй. Бурнацком буряад аймагуудые байгуулхын, земскэ засаг захиргааниие бии болгохын, гэгээрэл ба соёл хїгжєєхын тїлєє тэмсэдэг байгаа. 1917 оной октябрьда Дээдэ-Їдэ хотодо бїгэдэ буряадуудай съезд зарлагдажа, Э-Д. Ринчино тїрїїтэй Буряадай Центральна национальна комитет эмхидхэгдээ ћэн. Гансал большевик партићаа бэшэ, харин бусад бїхы социалис партинуудай тїлєєлэгшэдћєє бїридїїлэгдэћэн правительство байгуулха ёћотой байгаа. Хизаарта Совет засагай тогтоогдоходо, Э-Д. Ринчино Забайкальска областиин Соведїїдэй съездын хїдэлмэридэ хабаадаба.

1919 ондо Э-Д. Ринчино бїгэдэ монголой национальна хїдэлєєндэ эдэбхитэйгээр хабаадаба. 1920 ондо тэрэ РСФСР-эй гадаадын хэрэгїїдэй талаар Сибириин ажал ябуулгын Азиин бюрогой тїрїїлэгшээр томилогдобо. РСФСР-эй бїридэлдэ бїхы буряад-монгол арадтаа ниитэ нэгэн автономи байгуулхын тїлєє тэрэ эдэбхитэйгээр тэмсэћэн байгаа. В.И. Ленинэй нэрэ дээрэ хоёр элидхэлэй бэшэг эльгээћэн, тэрээнтэй уулзажа хєєрэлдэћэн юм. Энэ уулзалгын ћїїлээр Ленин “Зїїн зїгэй арадуудай ажаћуудаг нютагуудта РКП(б-гэй бэелїїлхэ зорилгонууд тухай” РКП(б)–гэй ЦК-гай Политбюрогой тогтоолой проект (тїлэб) бэлдээ ћэн. Энэ тогтоол 1920 оной октябриин 14-дэ баталагдан абтаба.

1920 онћоо Э-Д. Ринчино Монголой революционернїїдтэй эдэбхитэй харилсаагаа эхилээ ћэн. Коминтернын Алас-Дурнын секретариадай монгол-тїбэд хэлтэсэй хїтэлбэрилэгшэ байха їедєє тэрэ монгол революционернїїдтэй хамта Москва ошожо, Ленинтэй, Совет гїрэнэй бусад хїтэлбэрилэгшэдтэй уулзаћан байгаа.

1921-1924 онуудта Э-Д. Ринчино Хубисхалта Сэрэгэй Соведэй гэшїїн, удаань Монголой Арадай Хубисхалта армиин Хубисхалта Сэрэгэй Соведэй Тїрїїлэгшэ байћан юм. 1922 онћоо Монголой Арадай намай Центральна Комитедэй гэшїїн байгаа. Монголой Арадай хубисхалта намай III съезд дээрэ элидхэл хэхэдээ, ороной хїгжэлтын капиталисбэшэ зам тухай їзэл бодолые тайлбарилжа їгєє ћэн. Цэбээн Жамцарано Элбэг-Доржо Ринчино хоёр “Монголын їнэн” ћониной тїрїїшын дугаарнуудые бэлдэhэн, Монголой Арадай Республикын тїрїїшын Конституци зохёолсогшод болоћон байна. Тїрїїшын зарлалай Арадай Ехэ Хурал тэрэниие баталан абаа ћэн.

1926-1927 онуудта Э-Д. Ринчино Улаан Профессурын дээдэ ћургуулида ћураба. 1927 онћоо 1937 он болотор Москвада Зїїн зїгэй ажалшадай Коммунис ехэ ћургуулиин (КУТВ) доцентээр, удаань профессорээр хїдэлћэн байгаа.

1937 оной июниин 19-дэ худал хуурмаг хардалгаар Э-Д. Ринчино тушаагдажа, 1938 оной июниин 23-да ами наћаниинь таћарћан юм. 1957 ондо тэрэнэй гэм зэмэ сагааруулагдаа ћэн.

"Буряад хэлэнэй сахим hураха бэшэг"-hээ  авааб.
Bookmark and Share
ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
ТООНТОЁО, ЭЖЫГЭЭ ХАЙРЛАЖА ЯБАГТЫ!
Бурханаhаа заяаhан бууса, буряадай гуламта нютагтаа, бултадаа hайнаар hуужа байнагты, улас, зонтной жаргалтай л, Улан-Үдэм гоёхон л байна. Арад зоной сагай hайнhаа ажа hууhан хүхэ мүнхэ сэлхир тэнгэри доро, багахандаа нюдөө нээжэ, балшар наhандаа аршаан уhаарнь ундалжа үдэhэн, байгши зонуудынь жаргалтай, байдал hайтай Монгол гүрэнэй Хэнтэй аймагай Дадал сомонhоо мэндэшэлнэб. Тооното нютагни, түмэн олонни, хуhан сэргэмни, хүлэглэhэн...
2017-08-28 11:04:48 Дэлгэрэнгүй »»
"АМИН ТООНТО" бүлгэмэй залуушууд 1га газар 2500 модо тариба. 2012 оной 10-н hарын 13-най үдэр.
"АМИН ТООНТО" бүлгэмэй залуушууд 1га газар 2500 модо тариба. 2012 оной 10-н hарын 13-най үдэр. (Монголой хамагай урда тээхи нараhан ойн хизаарые хамгаалаха ойжуулалт, Түб аймаг. Баянчандамани hомон)...
2012-10-27 04:13:32 Дэлгэрэнгүй »»
Амин Тоонто ТББ –ийн УЗ болон идэвхитэн гишүүдэд:
 2012 оны 10сарын 13ны өдрийг бүх нийтээр мод тарих өдөр болгон зарласантай холбогдуулан АминТоонто* ТББ-н зүгээс  Төв аймгийн Баянчандмань сумын нутагт мод тарих болсон тул явах боломжтой залуус холбоо барина уу! Утас 11-335588,  88207191 , 99091295...
2012-10-15 09:38:42 Дэлгэрэнгүй »»
НОМТОЕВ Цокто Номтоевич
Дγрбэн зγгэй нγхэдтэй Дγрѳѳ ниилэн ябаhан хγн Эрын ехэ баялиг Эдлээ гээшэ омогорхон ...
2012-01-14 11:44:13 Дэлгэрэнгүй »»
Үлзытын Дондог
Үлзытын Дондог (1936-1972) Үлзытын Дондог 1936 ондо Бэсүүр аймагай Заган дабаанай үбэртэ, үндэр Хайрангын хормойдо оршодог Шэбэртэ тосхондо түрэһэн юм. 1956 ондо түрэл Шэбэртэ нютагтаа арбан жэлэй дунда һургуулияа дүүргээд, Москва хотын М. Горькиин нэрэмжэтэ уран зохёолой дээдэ һургуулида орожо, магтаалтайгаар түгэсхөө һэн. Үхибүүдтэ зорюулһан «Гуурһанай гурбан нюуса» гэһэн түрүүшын шүлэгэй түүбэриингөө 1957 ондо ниитэлэгдэһэнһээ хойшо, ...
2012-01-03 01:13:40 Дэлгэрэнгүй »»
Сэтгэгдэл бичих
АНХААРУУЛГА: Та сэтгэгдэл үлдээхдээ ёс бус хэллэг үл ашиглан сайтын хэрэглэгчидийг хүндэтгэн
соёлтой оролцоно уу!


Зочдын сэтгэгдэлд toonto.mn сайт ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй болохыг анхаарна уу.
Сэтгэгдэл Нийт (1)
delgere: 2011-05-13 10:08:10
ene huniig mongoliin helmegduuleltiig ehluulsen gej yaridag uu? bi sayhan huuli zuin said Nymdorjiin yariltslagnaas unshsan um
203.91.117.4
   
Facebook
сурталчилгаа

286px × 140px

сурталчилгаа
Хайх
Дуулагтий - Жараахайн гол
ВИДЕО
Баян-Уул сумаас УТХХэрэгт хэл...
Дангинамни Дуушан Ч.Энхзул Б.Б...
Галттаймни буряад дуун Үгэнь Д...
Оллоо ТВ - Нот-гүй яриа - Д.До...
Дуучин Д.Нямдаваа - Миний бури...
Нютаг уhанай дуун.Дуучин : МУГ...
САНАЛ АСУУЛГА
Та сайтын аль сэдэвт нь илүү орох дуртай вэ?
Дуу хүгжэм, радио
Бүгд
Зурагай сомог
Видео
Мэдээ мэдээсэл
Номой hан, угай бэшэг
Хэлэлсүүлгэ
 
СҮҮЛИЙН СЭТГЭГДЭЛҮҮД
» Сайн байцгаана уу ёохор дууны үгийг бүтнээр нь хаанаас олж авах вэ хүүхэддээ цээжлүүлэх гэсэн юм аа
» Сайн байцгаана уу ёохор дууны үгийг бүтнээр нь хаанаас олж авах вэ хүүхэддээ цээжлүүлэх гэсэн юм аа
» Сайн байцгаана уу ? Монгол дахь Буриадай холбоо гэж хаана байдаг юм ? хэлж өгөөч
» Хадамд гарахаар зэхэж буй охид бүсгүйчүүд болон бүх насныханд...
Л. Намсрай гуайн буриад аялгуун...
» Ашбагад, Худай, Хуасай овгийн талаар мэддэг зүйлсээсээ хуваалцаарай. Энэ овгийн хүмүүс байвал холбоо...
» Uriyadain Donoin xuuged xuugduudei xuuged gej baidaghaa xolbogdiit minii xugshin ejiin duu ni bgaad ...
» 2014 onoi altargana naadamai bayrai mendiie xurgeneb
» Yahan goy yum geesheb,ushuu goy goy zuragnuudii oruulaaraigtii,Balbarai baga altarganai zurag ene te...
сурталчилгаа

286px × 140px